Centrum Psychoterapii dr Andreea Żak

Polityka prywatności & cookies

Działam zgodnie z RODO, dlatego Twoje dane są bezpieczne

Polityka bezpieczeństwa według której przetwarzane i przechowywane są Twoje dane została stworzona zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z udzielaniem usług jest Andreea Żak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „Inaczej” Centrum Psychoterapii dr Andreea Żak, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 25/3, 34-100 Wadowice, NIP 5512606168.

Na jakiej podstawie i w jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, telefon, mail i – tylko w przypadku usług online – dane wymagane do prowadzenia komunikacji online) oraz wszelkie dane osobowe szczególnej kategorii pozyskiwane podczas umawiania się lub w trakcie sesji psychoterapeutycznej/ superwizji przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 9 ust. 2a RODO) lub umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych szczególnych kategorii, udzielonej swobodnie i świadomie i wyłącznie w w/w celu. Dane przetwarzane będą w celu ustalenia terminów oraz wykonania usług psychoterapeutycznych, superwizyjnych, trenerskich przez dr Andreea Żak.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Twoje dane osobowe, o których mowa w treści niniejszego dokumentu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania danych.

Twoje dane osobowe są także objęte tajemnicy zawodowej, zgodnie z kodeksem etycznym psychoterapeuta.

W jakiej formie będą Twoje dane osobowe przetwarzane?

Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane będą w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od wymagań. Np. faktury będą przetwarzane zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Dane osobowe (tj. nazwisko, telefon i mail) są przetwarzane i przechowywane odzielnie od dan wrażliwych szczególnych kategorii.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane osobowe, o których mowa powyżej mogą być powierzane w celu przetwarzania:
a.) Księgowości prowadzonej online poprzez serwisu Taxeon.pl administrowanej przez TAXEON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-812, przy ulicy Kamionkowskiej 51, oraz od 1 stycznia 2024 przez Biuro Rachunkowe Barbara Zajska, ul. Floriańska 136, 34-100 Tomice
w razie konieczności wystawiania faktury.

Inaczej jest dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

W każdym przypadku tylko niezbędne dane wymagane do realizacji w/w usług będą powierzane.

Dostęp do danych osobowych w związku z udzielanych usług mogą także mieć:

a.) Bank klienta oraz ING Bank Sląski 

– w razie opłat w formie przelewów bankowych.

b.) Serwisy świadczące usługi komunikacyjnych lub informatycznych (Orange, T-mobile lub inne dostawcza systemu używanego przez klienta), dostawca aplikacji używanej podczas prowadzenia terapii online (tj. Whereby, Zoom lub inna aplikacja wybrana przez klienta) i usługi poczty elektronicznej (Centrum oraz dostawcza maila klienta) 

– w razie kontaktu telefonicznym, mailowym lub korzystania z usługi online.

W tych przypadkach klient powinien najpierw zapoznać się z polityką prywatnością w/w firm oraz serwisów świadczących usługi komunikacyjnych lub informatycznych.

„Inaczej” Centrum Psychoterapii nie przekazuje dane osobowe, o których mowa powyżej do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Kiedy Twoje dane osobowe są poddane kasowaniu?

Dane osobowe (wskazane w treści niniejszego dokumentu) będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do 3 miesiący po zakończeniu udzielenia usług.

Na czym polega superwizja procesu terapeutycznego?

W celu zapewnienia najwyższych standardów realizowanych usług psychoterapeuta, superwizora i trener jest obowiązany poddania swojej pracy (tj. usługi oferowane klientowi) procedury superwizyjnej za wiedzą i zgodą klienta, zapewniając klientowi anonimowość (tzn. nie będą przekazywane dane osobowe umożliwiające identyfikacji klienta). Superwizja oraz konsultacja z innymi specjalistami prowadzącymi psychoterapię, superwizje lub treningi jest integralnym aspektem świadczonych usług. Superwizor i psychoterapeuta realizują swoje usługi w oparciu o przestrzegania wszelkich zasad tajemnicy i etyki zawodowej. Superwizja realizowana jest z zastosowaniem procedury kodowania, z wyłączeniem sytuacji zastosowania kamery, kiedy klient wyraża pisemną zgodę za powierzenia przetwarzania danych osobowych. W superwizji opartej na studium przypadku, obowiązuje kowodania wszelkich danych osobowych, w tym imienia klienta, osób wspomnianych podczas udzielenia usług, jak i lokalizacji, uniemożliwiając identyfikacje lub wyciek danych osobowych klienta, bądź jego identyfikację.

Jakie posiadasz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

• prawo dostępu do danych osobowych wskazanych w treści niniejszego dokumentu;
• prawo do żądania ich poprawienia/sprostowania;
• prawo do usunięcia danych, w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Nie dotyczy to notatek własnych psychoterapeuty, które zgodnie z zasadami etycznymi są objęte tajemnicą zawodową.

Czy psychoterapeuta może naruszać zasady RODO?

Według zasad etycznych psychoterapeuta zachowuje tajemnicę zawodową, tzn. nie ujawnia danych osobowych klientów, informacji dotyczących ich spraw osobistych i stanu zdrowia, z wyjątkiem dwóch sytuacji i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich, jak następująco:

a.) podmiotom i organom (np. sąd, organy ścigania), którym psychoterapeuta jest zobowiązany i/lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i na pisemne żądanie sądu;

b.) w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta, bądź jego otoczenia, szczególnie w sytuacji odmowy podjęcia przez klienta kroków interwencyjnych zawartych ustnie podczas sesji terapeutycznej lub zapisanych w zaświadczeniu o koniecznych kroków interwencyjnych dla niepełnoletniego klienta. W tych sytuacjach dane będą przekazane policji i/lub pogotowiu ratunkowemu. Podjęta przez psychoterapeutę interwencja, tożsama jest z naruszeniem zasad RODO celem ochrony życia i zdrowia klienta lub innych osób.

W takich sytuacjach psychoterapeuta zostaje zwolniony z tajemnicy zawodowej po wcześniejszym poinformowaniu klienta o tym fakcie.

W celu wykonania przeze mnie umowy tj. usługi psychoterapeutycznej, przed rozpoczęciem pierwszej sesji terapeutycznej proszę o podpisanie: Zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii.

W przypadku psychoterapii online bardzo proszę o wstępny mail zawierający stwierdzenie:
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych szczególnych kategorii danych osobowych dla celów ustalenia terminów sesji psychoterapeutycznych oraz prowadzenia psychoterapii.

Bez wyrażenia zgody nie będę mogła udzielić w/w usług.
Dziękuję za wyrozumiałość

Polityka cookies

Niniejsze jest wyjaśnione co są pliki cookies i jak są one wykorzystane przez strony psychoterapia-inaczej.pl. 

Zgoda na pliki cookies dotyczy stronę psychoterapia-inaczej.pl Możesz w dowolnym momencie wycofać lub zmienić zgodę poprzez zmiany ustawień w Twojej przeglądarki internetowej. 

 

Czym są pliki cookies ?

Cookies są pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Cookies są przechowywane na twoim urządzeniu podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa strony internetowej. 

 

Jakie pliki cookies są używane?

Strona internetowa psychoterapia-inaczej.pl używa tylko cookies niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony i utrzymania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. Nie zbiera w sposób automatyczny zadnych dan osobowych lub umożliwiających identyfikacji. 

 

Jak zarządzać plikami cookies? 

Poprzez zmiany ustawień w Twojej przeglądarki internetowej możesz w każdym czasie zmienić sposobu korzystania z plików cookies, mianowicie możesz wyłączać lub właczać pliki, możesz je zablokować lub kasować.

Jednak należy pamiętać, że niektóre zmiany ustawień mogą uniemożliwić poprawne działania stron internetowych. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.